หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


๑. ระบบเศรษฐกิจ

    ๑.๑ การเกษตร

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนมีร้านค้าและอาคารบ้านเรือน  มีการทำการเกษตรเพียงเล็กน้อย     

    ๑.๒ การประมง

          (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)   

    ๑.๓ การปศุศัตว์

       เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  ส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพค้าขายเป็นร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก สำหรับบริโภคในเขตเทศบาลและให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอคง   ส่วนสินค้านำเข้าได้แก่   น้ำมันเชื้อเพลิง  วัสดุก่อสร้าง  เวชภัณฑ์   เครื่องมือทางการเกษตร  เครื่องอุปโภคบริโภค  ฯลฯ

    ๑.๔ การบริการ

         โรงแรม/รีสอร์ท           ๑         แห่ง

         ร้านอาหาร                 ๘        แห่ง

         โรงภาพยนตร์              -         แห่ง

         สถานีขนส่ง                -         แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง)

         ร้านเกมส์                   ๖        แห่ง

   ๑.๕ การท่องเที่ยว

         ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 

   ๑.๖ อุตสาหกรรม

         ด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  จะมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น   อุตสาหกรรม ในครัวเรือน เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์  การเย็บผ้า

   ๑.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

          การพาณิชย์

                 การพาณิชย์ในเขตเทศบาล  ส่วนมากเป็นร้านค้าปลีกเบ็ดเตล็ด  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ   2    ข้างทางถนนสันติสุข  ถนนเทศบาล  1  และถนนเทศบาล  2  สินค้าที่นำมาจำหน่ายจะรับซื้อมาจากร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมาเป็นส่วนใหญ่  ร้านค้าและสถานบริการในเขตเทศบาล  เช่น

                    -  สถานีบริการน้ำมัน               จำนวน    1    แห่ง

                    -  ธนาคาร                            จำนวน    2    แห่ง  ได้แก่

                       ธนาคารออมสิน  สาขาคง

                       ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาคง

                    -  มีสหกรณ์                          จำนวน    1    แห่ง  ได้แก่

                       สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี  จำกัด

          กลุ่มอาชีพ 

                  มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม

                        ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์

                        ๒. กลุ่มเย็บผ้า

    ๑.๘ แรงงาน

          เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองคงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  แต่ก็มีประชาชนบางส่วนเข้าไปรับจ้างทำงานในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนช่วงอายุ 15-50 ปี  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -