หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองคง

2.1 ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

2.2 การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง

2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่

2.4 การเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.5 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน

2.6 การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

2.7 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ     เพื่อการศึกษาการบริหาร   และการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี