หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 

๑. ด้านกายภาพ

      ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

             เทศบาลตำบลเมืองคง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองคง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลเมืองคงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา  ระยะห่างจากตัวจังหวัด  โดยทางรถยนต์  79  กิโลเมตร  และทางรถไฟ  69  กิโลเมตร  เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้

                ชุมชนที่  ๑  ชุมชนห้วยน้อย (หมู่ที่ ๑ บางส่วน) 

                ชุมชนที่  ๒  ชุมชนตะคร้อ  (หมู่ที่ ๗ บางส่วน)

                ชุมชนที่  ๓  ชุมชนคงสามัคคี (หมู่ที่ ๑๑ บางส่วน และหมู่ที่ ๓ บางส่วน)

                ชุมชนที่  ๔  ชุมชนตลาด (หมู่ที่ ๘ บางส่วน)

                ชุมชนที่  ๕  ชุมชนหนองโพธิ์-โนนตะขบ  (หมู่ที่ ๘ บางส่วน)

                สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา   โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๔๕๙๐๗๗   โทรสาร  ๐๔๔ – ๔๕๙๐๗๗

        ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

               มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้น  มีความลาดเทจากทางทิศตะวันออก  เป็นที่ดอนสลับที่นา ที่ราบลุ่มบริเวณลำสะแทด  ด้านทิศตะวันตกของอำเภอ  พื้นที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำประมาณ  200  เมตร  และเป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่ตอนกลางของอำเภอคง  มีขนาดพื้นที่  1.155  ตารางกิโลเมตร  อยู่ในเขตตำบลเมืองคง  และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอคง  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านห้วยน้อย  หมู่ที่  1 , บ้านหนองสรวง  หมู่ที่  3 , บ้านตะคร้อ  หมู่ที่  7 , บ้านกุดรัง  หมู่ที่  8  และบ้านคงสามัคคี  หมู่ที่  11

         ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

                ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

                ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

             ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 

                ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  

          ๑.๔ ลักษณะของดิน

                 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 

          ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

                    มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๔  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๔ เทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในการอุปโภคบริโภค และการดับเพลิง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค  อำเภอพิมาย  ดังนี้

                    ลำห้วย            ๑        แห่ง     สระน้ำ            ๓        แห่ง

                    หนองน้ำ          -         แห่ง     บ่อน้ำตื้น         -         แห่ง

                    ลำคลอง          -         แห่ง     บ่อบาดาล        ๓        แห่ง

                    บึง                 -         แห่ง     อ่างเก็บน้ำ        -         แห่ง

                    แม่น้ำ             -         แห่ง     ฝาย               -         แห่ง

                    อื่นๆ (ระบุ)       -         แห่ง     เหมือง            -         แห่ง

           ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

                    ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง      

          เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  ๕  ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้

           ๒.๑ เขตการปกครอง

                 เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอคง เมื่อ พ.ศ. 2481 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอคง  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2499  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  มีพื้นที่ ๑.๑๕๕  ตารางกิโลเมตร  วัดระยะทางห่างจากตัวจังหวัด  โดยทางรถยนต์  79  กิโลเมตร  และทางรถไฟ  69  กิโลเมตร

อาณาเขตของเทศบาลตำบลเมืองคง

                -  ด้านทิศเหนือ  เริ่มจากหลักเขตที่  1  ซึ่งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟ   สายนครราชสีมา -หนองคาย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง  500  เมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว  เส้นตั้งฉากกับทางรถไฟเป็นระยะทาง  700  เมตร  สิ้นสุดหลักเขตที่  2

                -  ด้านทิศตะวันออก  เริ่มจากหลักเขตที่  2  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นแนวขนานกับทางรถไฟ  เป็นระยะทาง  1,650  เมตร  สิ้นสุดหลักเขตที่  3

                -  ด้านทิศใต้  เริ่มจากหลักเขตที่  3  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นแนวเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟ  เป็นระยะทาง 700  เมตร  สิ้นสุดหลักเขตที่  4

                -  ด้านทิศตะวันตก  เริ่มจากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานกับทางรถไฟ  เป็นระยะทาง  1,650  เมตร  สิ้นสุดหลักเขตที่  1

 

๓. ประชากร

          ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง

 

 

          ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -