หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


๑. การศึกษา

           จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า เทศบาลตำบลเมืองคง  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

                    การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน 

                    ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง                   จำนวน  ๑  แห่ง

                    ๒. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง                       จำนวน  ๑  แห่ง

                    ๓.โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล        จำนวน  ๑  แห่ง

๒. สาธารณสุข

             จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลร่วมกับโรงพยาบาลคง  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน       บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลคงจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา  และเทศบาลยังมีการสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณตามโครงการหลักประกันสุขภาพ 

                    (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข

                              -  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  -   แห่ง    

                              -  ศูนย์บริการสาธารณสุข           จำนวน    -     แห่ง

                              -  คลินิกเอกชน                      จำนวน  3  แห่ง  

                              -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน          จำนวน  3  แห่ง

                    (๒)  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

๓. อาชญากรรม

              เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

               ด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัย

                        -  มีสถานีตำรวจภูธร                                          จำนวน     1     แห่ง

                        -  จุดพักสายตรวจห่างจากสถานีตำรวจไม่เกิน 10 ก.ม    จำนวน     1     แห่ง                       

                        -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                        จำนวน    30      คน

                        -  สถานีดับเพลิง                                               จำนวน     1     แห่ง

                        -  รถบรรทุกน้ำ                                                จำนวน     3     คัน

                        -  เครื่องดับเพลิงเคมี  ขนาด  15  ปอนด์                    จำนวน   65      ถัง       

๔. ยาเสพติด

                 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรคงได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  และได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเป็นประจำ

๕. การสังคมสังเคราะห์

                 เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

                        ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

                        ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                        ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

                        ๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

๖. ระบบบริการพื้นฐาน

          ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

          ๖.๑ การคมนาคมขนส่ง

                 การคมนาคมสามารถติดต่อกับอำเภอ  หรือจังหวัดนครราชสีมา  หรือจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวก  โดยเฉพาะทางรถยนต์สามารถติดต่อได้โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อ

                 ทางรถยนต์  ระยะทางจากนครราชสีมา – อำเภอคง  79  กิโลเมตร

                  -  ทางหลวงแผ่นดินสายมิตรภาพ  (หมายเลข  2)  นครราชสีมา – บ้านวัด  แยกเข้าทางหลวงหมายเลข  2160  เข้าอำเภอคง

                  -  ทางหลวงแผ่นดินนครราชสีมา – โนนไทย  (หมายเลข  205) แยกเข้าอำเภอขามสะแกแสง  ทางหลวงหมายเลข  2150  เข้าอำเภอคง

                     มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2160  เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน

                 ทางรถไฟ  ระยะทางจากนครราชสีมา – อำเภอคง  69  กิโลเมตร

                 -  สายตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา  -  หนองคาย

                                                   นครราชสีมา -  ขอนแก่น

           ๖.๒ การไฟฟ้า

                 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ถนนสาธารณะในชุมชนได้จัดให้มีโคมไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ดำเนินการโดยการร่วมมือกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

                    (๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  ๙๕๕   หลังคาเรือน

                    (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล

           ๖.๓ การประปา

                   ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค  ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในเขตเทศบาลและหมู่บ้านใกล้เคียง  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้

                    (๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน  ๙๕๕  หลังคาเรือน

          ๖.๔ โทรศัพท์

                    (๑)  มีโทรศัพท์สาธารณะ           จำนวน    11   เลขหมาย

          ๖.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                    (๑)  มีไปรษณีย์  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์ 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          ๗.๑ การนับถือศาสนา

                    -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๙.๘๘

                              วัด                 ๑    แห่ง                   

                              ศาลเจ้า          ๑    แห่ง

                    -  ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ  ร้อยละ  ๐.๐๒

          ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

                 เทศบาลตำบลเมืองคง  มีงานเทศกาลประเพณีที่สำคัญ คือ

                        1. งานประเพณีวันลอยกระทง  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง  ณ  ลานสระน้ำลอยกระทง   เทศบาลตำบลเมืองคง   อำเภอคง  ชมการประกวดกระทง  ประกวดนางนพมาศ                                       

                        2. งานวันขึ้นปีใหม่  จัดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่  ข้าราชการ  พ่อค้า  และประชาชน  ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   ณ  บริเวณถนนเทศบาล  1  และถนนเทศบาล  2

                        3. งานประเพณีสงกรานต์  จัดขึ้นระหว่าง  วันที่  13-15  เมษายน  ของทุกปี  ชมขบวนแห่สงกรานต์  ร่วมกันสรงน้ำพระ  และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

                        4. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  จัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษา  ชมขบวนแห่เทียนพรรษาจากชุมชนต่าง ๆ  และประกวดขบวนแห่เทียน

                        5. งานฉลองศาลเจ้าปู่เมืองคง   จัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม  ของทุกปี  ชมการแข่งขันกีฬา  เช่น  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล   ตะคร้อ  เปตอง   และมหรสพตลอดคืน

                        6. งานวันเด็กแห่งชาติ  จัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี  การแสดงของเด็ก ๆ เช่น  การประกวดร้องเพลง  การประกวดแด็นเซอร์  ฯลฯ  และการเล่นเกมส์กีฬา

                        7. งานวันเทศบาล   จัดขึ้นในวันที่  24  เมษายน  ของทุกปี  เทศบาลตำบลเมืองคงจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาเทศบาล

         ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการจับปลาธรรมชาติ 

                      ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๘ % พูดภาษาโคราช  

         ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                    ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากตลาดสดเทศบาล   

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

        ๘.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำห้วยตะคร้อ (นอกเขต) ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้  และเทศบาลได้ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขมเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

       ๘.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้

       ๘.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา

       ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

             ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับสถานประกอบการ  ร้านค้า  ที่อยู่อาศัย  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  แต่ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลปัญหามลพิษเกี่ยวกับขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองคง เนื่องจากประชากรมีมากขึ้นจึงทำให้การทำกิจกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกำจัดขยะไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มาก เช่นการเทกองในที่โล่ง การเผาที่ไม่ถูกต้อง และขาดการคัดแยกขยะซึ่งจะส่งผลกระทบอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหามลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ การส่งกลิ่นเหม็นปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย และปัญหาการทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม ฯลฯ ปัจจุบันปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั้งเขตเทศบาล 3-4 ตันต่อวัน ซึ่งเทศบาลใช้วิธีการกำจัดขยะแบบการเก็บขน เทกองทิ้งในที่ทิ้งขยะและทำการฝังกลบ โดยสถานที่ทิ้งขยะในปัจจุบันของทางเทศบาลใช้สถานที่ของเทศบาลเอง ซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาล  6  กิโลเมตร มีพื้นที่ 30 ไร่ คาดว่าจะใช้ประโยชน์ในการกำจัดขยะมูลฝอยได้จนถึงปี พ.ศ.2568   การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  เช่น  สวนสระแดง  สวนสระลอยกระทง  สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  สวนสระอนามัย ฯลฯ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -