หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1   

ระบบการเก็บข้อมูลในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงาน
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร
ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share  ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้