หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 ย้อนกลับ | 1 | 2   
ประกาศสำนักทะเบียน การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/เบี้ยผู้สูงอายุ
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/เบี้ยผู้พิการ
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/เบี้ยป่วยเอดส์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คู่มือสำหรับประชาขน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT และ EIT

     สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตาม URL และ QR CODE ด้านล่างนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/gi9vvx

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/gi9vvx

 

 ประกาศรับชำระภาษีเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปี ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเมืองคงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้มาชำระภาษีที่เทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศรับชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลเมืองคงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้มาชำระภาษีที่เทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปี ๒๕๖๐

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมฯ แนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลเมืองคงเริ่มรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 เมษยน 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง